رنگ کنیتکس + رنگ + کنیتکس

رنگ کنیتکس

رنگ کنیتکس پوشش دیوار کنیتکس Kenitex یک پوشش رنگی بین المللی است. این پوشش ترکیبی است از پرلیت ، میک ، پنبه نسوز و مواد رنگی با ثبات با رزین های سنتیک که [...]
بیشتر بدانید رنگ کنیتکس